CTS Training Center

CTS Training Center

โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีชั้นสูง CAD/CAM(CTS Training Center)

โครงการนี้เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีของโปรแกรม SolidCAM และ InventorCAM ในแต่ละภูมิภาคของประเทศ โดยมีเป้าหมายในการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีชั้นสูง CAD/CAM ภูมิภาคละ 2 แห่ง ภายในปี พ.ศ. 2557 เพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถทางด้านกระบวนการผลิต CAD/CAM/CNC ให้กับสถานศึกษา สถานประกอบการ และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตของโปรแกรม